جک صفر ، جک کارکرده ، جک 95 ، جک مدل ، جک دست دوم ، جک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1394 115 هزارکیلومتر 125 میلیون 125,000,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1398 6 هزارکیلومتر 295 میلیون 295,000,000 جزئیات
جک جی 3 هاچ بک

جک،جی 3 هاچ بک

1391 140 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 20 هزارکیلومتر 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1396 35 هزارکیلومتر 262 میلیون 262,000,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 292/9 میلیون 292,900,000 جزئیات
جک S3

جک،S3

1398 18/2 هزارکیلومتر 213/5 میلیون 213,500,000 جزئیات
جک جی 4

جک،جی 4

1398 18/2 هزارکیلومتر 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات
جک جی 4

جک،جی 4

1398 162 میلیون 162,000,000 جزئیات
جک S3

جک،S3

1398 226 میلیون 226,000,000 جزئیات
جک جی 4

جک،جی 4

1397 38/2 هزارکیلومتر 144/6 میلیون 144,600,000 جزئیات
جک S3

جک،S3

1396 58/2 هزارکیلومتر 188/7 میلیون 188,700,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1396 58/2 هزارکیلومتر 132/1 میلیون 132,100,000 جزئیات
جک جی 3 هاچ بک

جک،جی 3 هاچ بک

1394 98/2 هزارکیلومتر 71/4 میلیون 71,400,000 جزئیات
جک جی 3

جک،جی 3

1391 158/2 هزارکیلومتر 64/2 میلیون 64,200,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 204/6 میلیون 204,600,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1398 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
جک S3

جک،S3

1397 38/2 هزارکیلومتر 200/7 میلیون 200,700,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1392 138/2 هزارکیلومتر 98/8 میلیون 98,800,000 جزئیات
جک جی 3 هاچ بک

جک،جی 3 هاچ بک

1393 118/2 هزارکیلومتر 67/8 میلیون 67,800,000 جزئیات
جک جی 3

جک،جی 3

1392 138/2 هزارکیلومتر 66/9 میلیون 66,900,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 190/2 میلیون 190,200,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1393 118/2 هزارکیلومتر 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات
جک جی 3 هاچ بک

جک،جی 3 هاچ بک

1392 138/2 هزارکیلومتر 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات
جک جی 3

جک،جی 3

1394 98/2 هزارکیلومتر 73/4 میلیون 73,400,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 275/3 میلیون 275,300,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1394 98/2 هزارکیلومتر 114/2 میلیون 114,200,000 جزئیات
جک جی 3 هاچ بک

جک،جی 3 هاچ بک

1391 158/2 هزارکیلومتر 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات
جک جی 3

جک،جی 3

1393 118/2 هزارکیلومتر 69/7 میلیون 69,700,000 جزئیات
جک جی 5 1500

جک،جی 5،1500

1395 78/2 هزارکیلومتر 122/8 میلیون 122,800,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 258/8 میلیون 258,800,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1395 78/2 هزارکیلومتر 139/6 میلیون 139,600,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 243/3 میلیون 243,300,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1394 98/2 هزارکیلومتر 129/8 میلیون 129,800,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1393 118/2 هزارکیلومتر 122 میلیون 122,000,000 جزئیات
جک جی 5 1800

جک،جی 5،1800

1396 58/2 هزارکیلومتر 150/1 میلیون 150,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک