جک صفر ، جک کارکرده ، جک 95 ، جک مدل ، جک دست دوم ، جک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جک،جی 3 هاچ بک

1392 50/2 میلیون 50,200,000 بیشتر

جک،جی 4

1397 128/9 میلیون 128,900,000 بیشتر

جک،S3

1397 165/1 میلیون 165,100,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1392 101/3 میلیون 101,300,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1393 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

جک،جی 3

1392 46/4 میلیون 46,400,000 بیشتر

جک،S5،دنده ای

1394 167/6 میلیون 167,600,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1396 232/5 میلیون 232,500,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1396 214 میلیون 214,000,000 بیشتر

جک،جی 4

1397 126/2 میلیون 126,200,000 بیشتر

جک،S3

1396 148/7 میلیون 148,700,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1396 131/3 میلیون 131,300,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1392 49/6 میلیون 49,600,000 بیشتر

جک،جی 3

1394 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1397 236/8 میلیون 236,800,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1397 228/7 میلیون 228,700,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1393 115/5 میلیون 115,500,000 بیشتر

جک،جی 4

1398 146 میلیون 146,000,000 بیشتر

جک،S3

1398 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

جک،جی 4

1397 134/3 میلیون 134,300,000 بیشتر

جک،S3

1396 158/2 میلیون 158,200,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1396 130/6 میلیون 130,600,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1394 60/4 میلیون 60,400,000 بیشتر

جک،جی 3

1391 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

جک،S5،دنده ای

1395 187/7 میلیون 187,700,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1398 274 میلیون 274,000,000 بیشتر

جک،S3

1397 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1392 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1393 56/8 میلیون 56,800,000 بیشتر

جک،جی 3

1392 48/4 میلیون 48,400,000 بیشتر

جک،S5،دنده ای

1394 174/6 میلیون 174,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1393 106/2 میلیون 106,200,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1392 52/8 میلیون 52,800,000 بیشتر

جک،جی 3

1394 55/4 میلیون 55,400,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1397 252 میلیون 252,000,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

جک،جی 3 هاچ بک

1391 49/6 میلیون 49,600,000 بیشتر

جک،جی 3

1393 52/1 میلیون 52,100,000 بیشتر

جک،جی 5،1500

1395 121/5 میلیون 121,500,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1396 231/9 میلیون 231,900,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1397 153/6 میلیون 153,600,000 بیشتر

جک،S5،دنده ای

1396 201/9 میلیون 201,900,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1395 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

جک،S5،اتوماتیک

1395 215/6 میلیون 215,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1394 120/9 میلیون 120,900,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1393 113/6 میلیون 113,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1392 105/6 میلیون 105,600,000 بیشتر

جک،جی 5،1800

1396 139/7 میلیون 139,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک