جک صفر ، جک کارکرده ، جک 95 ، جک مدل ، جک دست دوم ، جک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جک،جی 4

1397 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات

جک،S3

1397 164/2 میلیون 164,200,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1395 114/4 میلیون 114,400,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1393 55/6 میلیون 55,600,000 جزئیات

جک،جی 3

1392 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1394 -23 میلیون 23,000,000- جزئیات

جک،جی 5،1800

1394 110/4 میلیون 110,400,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1394 112/5 میلیون 112,500,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1395 100 میلیون 100,000,000 جزئیات

جک،جی 4

1397 122/6 میلیون 122,600,000 جزئیات

جک،S3

1396 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1394 107/6 میلیون 107,600,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1392 52/8 میلیون 52,800,000 جزئیات

جک،جی 3

1394 63/3 میلیون 63,300,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1397 230/4 میلیون 230,400,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1395 178 میلیون 178,000,000 جزئیات

جک،جی 4

1397 119/2 میلیون 119,200,000 جزئیات

جک،S3

1397 162/4 میلیون 162,400,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1393 99/8 میلیون 99,800,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1391 49/6 میلیون 49,600,000 جزئیات

جک،جی 3

1393 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1396 212/7 میلیون 212,700,000 جزئیات

جک،جی 4

1398 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

جک،S3

1398 185 میلیون 185,000,000 جزئیات

جک،جی 4

1397 124/2 میلیون 124,200,000 جزئیات

جک،S3

1396 156/5 میلیون 156,500,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1396 113/2 میلیون 113,200,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1394 61/4 میلیون 61,400,000 جزئیات

جک،جی 3

1391 56/9 میلیون 56,900,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1395 177/3 میلیون 177,300,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1398 258 میلیون 258,000,000 جزئیات

جک،S3

1397 170/2 میلیون 170,200,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1392 83/7 میلیون 83,700,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1393 58/3 میلیون 58,300,000 جزئیات

جک،جی 3

1392 59/9 میلیون 59,900,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1394 164/9 میلیون 164,900,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1393 88/1 میلیون 88,100,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1392 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات

جک،جی 3

1394 66/4 میلیون 66,400,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1397 237/3 میلیون 237,300,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1394 97/9 میلیون 97,900,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1391 52/6 میلیون 52,600,000 جزئیات

جک،جی 3

1393 63/1 میلیون 63,100,000 جزئیات

جک،جی 5،1500

1395 105/3 میلیون 105,300,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1396 220/7 میلیون 220,700,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1396 190/7 میلیون 190,700,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1395 120 میلیون 120,000,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1395 207/5 میلیون 207,500,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1394 112/8 میلیون 112,800,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1393 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

جک،جی 5،1800

1396 129 میلیون 129,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک