جک صفر ، جک کارکرده ، جک 95 ، جک مدل ، جک دست دوم ، جک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

جک جی 5 1500

1393 112/4 میلیون 112,400,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1396 243/5 میلیون 243,500,000 بیشتر

جک جی 4

1398 147 میلیون 147,000,000 بیشتر

جک S3

1398 207 میلیون 207,000,000 بیشتر

جک جی 4

1397 133/7 میلیون 133,700,000 بیشتر

جک S3

1396 173/3 میلیون 173,300,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1396 138/2 میلیون 138,200,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1394 63/7 میلیون 63,700,000 بیشتر

جک جی 3

1391 48/2 میلیون 48,200,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1395 201 میلیون 201,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1398 294 میلیون 294,000,000 بیشتر

جک S3

1397 188/3 میلیون 188,300,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1392 104/5 میلیون 104,500,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1393 59/9 میلیون 59,900,000 بیشتر

جک جی 3

1392 51/3 میلیون 51,300,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1394 186/9 میلیون 186,900,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1393 112/4 میلیون 112,400,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1392 55/7 میلیون 55,700,000 بیشتر

جک جی 3

1394 58/7 میلیون 58,700,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1397 267/5 میلیون 267,500,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1394 119/6 میلیون 119,600,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1391 52/3 میلیون 52,300,000 بیشتر

جک جی 3

1393 55/2 میلیون 55,200,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1395 128/6 میلیون 128,600,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1396 246/1 میلیون 246,100,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1397 161/9 میلیون 161,900,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1396 216/1 میلیون 216,100,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1395 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1395 228/9 میلیون 228,900,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1394 127/4 میلیون 127,400,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1393 119/8 میلیون 119,800,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1392 111/4 میلیون 111,400,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1396 147/3 میلیون 147,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک