تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک 95 ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم ، تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا،هاچ بک،SX

1393 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1394 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1396 49/8 میلیون 49,800,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1394 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1398 60/6 میلیون 60,600,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1394 50/4 میلیون 50,400,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1398 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1395 52/8 میلیون 52,800,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1396 55/3 میلیون 55,300,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1393 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1394 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1395 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1397 57/9 میلیون 57,900,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1393 48/1 میلیون 48,100,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1396 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا هاچ بک