تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک 95 ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم ، تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا هاچ بک SX

1393 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1394 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 40/2 میلیون 40,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 43/8 میلیون 43,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1394 43/7 میلیون 43,700,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1398 58/5 میلیون 58,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 49/5 میلیون 49,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 39/8 میلیون 39,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 42/4 میلیون 42,400,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1395 45/1 میلیون 45,100,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 53/8 میلیون 53,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1396 45/1 میلیون 45,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.