تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک 95 ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم ، تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا،هاچ بک،EX

1396 46 میلیون 46,000,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1395 43/3 میلیون 43,300,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1398 50/5 میلیون 50,500,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1394 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1398 52/4 میلیون 52,400,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1395 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1396 46/9 میلیون 46,900,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1393 38/8 میلیون 38,800,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1394 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1395 43 میلیون 43,000,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1397 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،EX

1393 40/6 میلیون 40,600,000 جزئیات

تیبا،هاچ بک،SX

1396 43 میلیون 43,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا هاچ بک