تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم به روز ، تیبا هاچ بک نو اقساطی قیمت خودرو تیبا هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 33 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1395 60 هزارکیلومتر 56/2 میلیون 56,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1394 95 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1396 42 هزارکیلومتر 58/6 میلیون 58,600,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 95 هزارکیلومتر 48/3 میلیون 48,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 95 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 56 هزارکیلومتر 54/3 میلیون 54,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 95 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 95 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1394 95 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1393 70 هزارکیلومتر 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 23 هزارکیلومتر 54/2 میلیون 54,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 100 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 76 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 27 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 1/13 هزارکیلومتر 66/8 میلیون 66,800,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 65 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 5 هزارکیلومتر 60/2 میلیون 60,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 44 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 460 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1395 76 هزارکیلومتر 54 میلیون 54,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1393 105 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 9/1 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 8/965 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 18/2 هزارکیلومتر 67/4 میلیون 67,400,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 98/2 هزارکیلومتر 54/3 میلیون 54,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 71/4 میلیون 71,400,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1395 78/2 هزارکیلومتر 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1396 58/2 هزارکیلومتر 60/2 میلیون 60,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1394 98/2 هزارکیلومتر 53 میلیون 53,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1395 78/2 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 38/2 هزارکیلومتر 63/7 میلیون 63,700,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1393 118/2 هزارکیلومتر 51/6 میلیون 51,600,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 58/2 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا هاچ بک