تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک 95 ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم ، تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا،هاچ بک،EX

1396 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1393 37/1 میلیون 37,100,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1394 40/7 میلیون 40,700,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1393 40/5 میلیون 40,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1393 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1394 43/3 میلیون 43,300,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1398 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1395 46/1 میلیون 46,100,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1396 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1393 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1394 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1395 44/7 میلیون 44,700,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1397 53/3 میلیون 53,300,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1393 40/7 میلیون 40,700,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1396 44/7 میلیون 44,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.