تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1395 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 53/2 میلیون 53,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 43/8 میلیون 43,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 48/9 میلیون 48,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 35/1 میلیون 35,100,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 37/3 میلیون 37,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 38/7 میلیون 38,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 39/7 میلیون 39,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.