تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1391 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/8 میلیون 42,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 53/8 میلیون 53,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 44/9 میلیون 44,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 49/4 میلیون 49,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 32/4 میلیون 32,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 40/2 میلیون 40,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.