تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 70 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 35 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1392 140 هزارکیلومتر 43/3 میلیون 43,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 13 هزارکیلومتر 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 90 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 79 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 156 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 68 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 62 هزارکیلومتر 52 میلیون 52,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1390 137 هزارکیلومتر 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 90 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 26 هزارکیلومتر 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 28 هزارکیلومتر 55/5 میلیون 55,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 200 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 30 هزارکیلومتر 57/1 میلیون 57,100,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 100 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 16/6 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 76/6 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1395 76/6 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 36/6 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 56/6 هزارکیلومتر 54/2 میلیون 54,200,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1388 216/6 هزارکیلومتر 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1389 196/6 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1390 176/6 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 156/6 هزارکیلومتر 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1392 136/6 هزارکیلومتر 43/7 میلیون 43,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1393 116/6 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1393 116/6 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 96/6 هزارکیلومتر 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1394 96/6 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا صندوق دار