تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1395 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 54/8 میلیون 54,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 50/4 میلیون 50,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 46/3 میلیون 46,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 34/4 میلیون 34,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 36/2 میلیون 36,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 38/5 میلیون 38,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 39/7 میلیون 39,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.