تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1397 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 53/2 میلیون 53,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 43/8 میلیون 43,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 48/9 میلیون 48,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 35/1 میلیون 35,100,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 37/3 میلیون 37,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 38/7 میلیون 38,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 39/7 میلیون 39,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.