تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 80 هزارکیلومتر 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 150 هزارکیلومتر 42/5 میلیون 42,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 11 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 68 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 45 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 18/2 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 78/2 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1395 78/2 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 38/2 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 58/2 هزارکیلومتر 54/2 میلیون 54,200,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1392 138/2 هزارکیلومتر 43/7 میلیون 43,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1393 118/2 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 98/2 هزارکیلومتر 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1394 98/2 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا صندوق دار