تیبا صندوق دار صفر ، تیبا صندوق دار کارکرده ، تیبا صندوق دار 95 ، تیبا صندوق دار مدل ، تیبا صندوق دار دست دوم ، تیبا صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1395 42/8 میلیون 42,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 53/8 میلیون 53,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 44/9 میلیون 44,900,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 49/4 میلیون 49,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 32/4 میلیون 32,400,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 40/2 میلیون 40,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.