تیبا صفر ، تیبا کارکرده ، تیبا 95 ، تیبا مدل ، تیبا دست دوم ، تیبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1390 137 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 65 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 12 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 70 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 30 هزارکیلومتر 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 460 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1395 76 هزارکیلومتر 54 میلیون 54,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1393 144 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1393 105 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 80 هزارکیلومتر 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 150 هزارکیلومتر 42/5 میلیون 42,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 11 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 9/1 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 68 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 8/965 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 45 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 18/2 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 18/2 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1394 98/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1395 78/2 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1398 70/7 میلیون 70,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1398 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1395 78/2 هزارکیلومتر 56/6 میلیون 56,600,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1395 78/2 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1396 58/2 هزارکیلومتر 59/5 میلیون 59,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1397 38/2 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 49/8 میلیون 49,800,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1394 98/2 هزارکیلومتر 52/4 میلیون 52,400,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1396 58/2 هزارکیلومتر 54/2 میلیون 54,200,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1395 78/2 هزارکیلومتر 55/1 میلیون 55,100,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1397 38/2 هزارکیلومتر 62/7 میلیون 62,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
تیبا هاچ بک EX

تیبا،هاچ بک،EX

1393 118/2 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات
تیبا هاچ بک SX

تیبا،هاچ بک،SX

1396 58/2 هزارکیلومتر 55/1 میلیون 55,100,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1392 138/2 هزارکیلومتر 43/7 میلیون 43,700,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1393 118/2 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
تیبا صندوق دار SX

تیبا،صندوق دار،SX

1394 98/2 هزارکیلومتر 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات
تیبا صندوق دار EX

تیبا،صندوق دار،EX

1394 98/2 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا