تیبا صفر ، تیبا کارکرده ، تیبا 95 ، تیبا مدل ، تیبا دست دوم ، تیبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا،صندوق دار،SX

1392 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1389 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1395 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1388 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1391 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1395 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1390 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1395 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1396 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1395 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1397 50/6 میلیون 50,600,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1396 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1396 46/1 میلیون 46,100,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1389 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1392 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1396 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1395 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1395 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1394 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1397 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،EX

1394 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1395 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1397 47/8 میلیون 47,800,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1398 51/3 میلیون 51,300,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1394 43/4 میلیون 43,400,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1395 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1398 57/5 میلیون 57,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1398 51 میلیون 51,000,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1395 46/2 میلیون 46,200,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،EX

1395 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1396 49/1 میلیون 49,100,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1397 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1393 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1394 42/1 میلیون 42,100,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1396 43/6 میلیون 43,600,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1395 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1388 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1397 53/4 میلیون 53,400,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1389 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1390 31/3 میلیون 31,300,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،EX

1393 40/8 میلیون 40,800,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1391 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

تیبا،هاچ بک،SX

1396 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1392 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1393 36/2 میلیون 36,200,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،EX

1393 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،SX

1394 38/5 میلیون 38,500,000 بیشتر

تیبا،صندوق دار،EX

1394 39/9 میلیون 39,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تیبا