تویوتا پرادو صفر ، تویوتا پرادو کارکرده ، تویوتا پرادو 95 ، تویوتا پرادو مدل ، تویوتا پرادو دست دوم ، تویوتا پرادو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تویوتا پرادو GX چهار در

2007 690 میلیون 690,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TXL چهار در آنرود

2010 1133 میلیون 1,133,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TXL چهار در آنرود

2011 1256 میلیون 1,256,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VXl چهار در آنرود

2010 1433 میلیون 1,433,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VXl چهار در آنرود

2011 1576 میلیون 1,576,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2006 640/5 میلیون 640,500,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2007 710/9 میلیون 710,900,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2007 809/5 میلیون 809,500,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2006 729/3 میلیون 729,300,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2005 657 میلیون 657,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2007 772/5 میلیون 772,500,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2007 858/7 میلیون 858,700,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2006 696 میلیون 696,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2006 773/7 میلیون 773,700,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2005 527 میلیون 527,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2005 697 میلیون 697,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2005 627 میلیون 627,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2010 1233 میلیون 1,233,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TXLچهار در

2011 1106 میلیون 1,106,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TXLچهار در

2011 1156 میلیون 1,156,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2011 1283 میلیون 1,283,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2011 1356 میلیون 1,356,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2012 1412 میلیون 1,412,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2012 1492 میلیون 1,492,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2013 1553 میلیون 1,553,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2013 1641 میلیون 1,641,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2006 823/6 میلیون 823,600,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX دو در

2006 746 میلیون 746,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX دو در

2007 778 میلیون 778,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX دو در

2007 828 میلیون 828,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2007 914/3 میلیون 914,300,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX دو در

2008 869 میلیون 869,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX دو در

2008 919/1 میلیون 919,100,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2008 964/8 میلیون 964,800,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2008 1014 میلیون 1,014,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2009 1066 میلیون 1,066,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX دو در

2009 1116 میلیون 1,116,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TX دو در

2012 1242 میلیون 1,242,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TX دو در

2012 1292 میلیون 1,292,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TX دو در

2013 1391 میلیون 1,391,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو TX دو در

2013 1441 میلیون 1,441,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2008 789/1 میلیون 789,100,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2008 857/5 میلیون 857,500,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2008 898/5 میلیون 898,500,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2008 953/2 میلیون 953,200,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2009 875/9 میلیون 875,900,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2009 951/8 میلیون 951,800,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2009 988/4 میلیون 988,400,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2009 1048 میلیون 1,048,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو VX چهار در

2010 1167 میلیون 1,167,000,000 بیشتر

تویوتا پرادو GX چهار در

2005 577 میلیون 577,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.