بی وای دی صفر ، بی وای دی کارکرده ، بی وای دی 95 ، بی وای دی مدل ، بی وای دی دست دوم ، بی وای دی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بی وای دی،S6

2016 233/8 میلیون 233,800,000 جزئیات

بی وای دی،S6

2017 231/6 میلیون 231,600,000 جزئیات

بی وای دی،F3

2017 155 میلیون 155,000,000 جزئیات

بی وای دی،S6

2017 265 میلیون 265,000,000 جزئیات

بی وای دی،S6

2016 233/8 میلیون 233,800,000 جزئیات

بی وای دی،S6

2017 246/4 میلیون 246,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بی وای دی