بی وای دی صفر ، بی وای دی کارکرده ، بی وای دی 95 ، بی وای دی مدل ، بی وای دی دست دوم ، بی وای دی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بی وای دی،S6

2017 254/4 میلیون 254,400,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2016 239/6 میلیون 239,600,000 بیشتر

بی وای دی،F3

2017 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2017 288 میلیون 288,000,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2016 254/9 میلیون 254,900,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2017 267/8 میلیون 267,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بی وای دی