بسترن B50 صفر ، بسترن B50 کارکرده ، بسترن B50 95 ، بسترن B50 مدل ، بسترن B50 دست دوم ، بسترن B50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50

بسترن،B50

1393 118/2 هزارکیلومتر 152/3 میلیون 152,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50