بسترن B50 صفر ، بسترن B50 کارکرده ، بسترن B50 95 ، بسترن B50 مدل ، بسترن B50 دست دوم ، بسترن B50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50

1393 123/2 میلیون 123,200,000 بیشتر

بسترن،B50

1393 127/1 میلیون 127,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50