بسترن صفر ، بسترن کارکرده ، بسترن 95 ، بسترن مدل ، بسترن دست دوم ، بسترن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 15 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 56/6 هزارکیلومتر 197/4 میلیون 197,400,000 جزئیات
بسترن B50

بسترن،B50

1393 116/6 هزارکیلومتر 152/3 میلیون 152,300,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 222 میلیون 222,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 36/6 هزارکیلومتر 189/9 میلیون 189,900,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 96/6 هزارکیلومتر 178/1 میلیون 178,100,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1396 56/6 هزارکیلومتر 179/4 میلیون 179,400,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 76/6 هزارکیلومتر 187/5 میلیون 187,500,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 116/6 هزارکیلومتر 169/2 میلیون 169,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن