بسترن صفر ، بسترن کارکرده ، بسترن 95 ، بسترن مدل ، بسترن دست دوم ، بسترن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50F

1394 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

بسترن،B50F

1396 175/1 میلیون 175,100,000 بیشتر

بسترن،B50

1393 122/4 میلیون 122,400,000 بیشتر

بسترن،B30

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

بسترن،B30

1397 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

بسترن،B50F

1394 151/5 میلیون 151,500,000 بیشتر

بسترن،B30

1396 148/1 میلیون 148,100,000 بیشتر

بسترن،B50F

1395 162/9 میلیون 162,900,000 بیشتر

بسترن،B50F

1393 142/4 میلیون 142,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن