بسترن صفر ، بسترن کارکرده ، بسترن مدل ، بسترن دست دوم به روز ، بسترن نو اقساطی قیمت خودرو بسترن

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50

بسترن،B50

1393 135 هزارکیلومتر 156 میلیون 156,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 26 هزارکیلومتر 202 میلیون 202,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 110 هزارکیلومتر 195 میلیون 195,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 18 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 58 هزارکیلومتر 213/8 میلیون 213,800,000 جزئیات
بسترن B50

بسترن،B50

1393 118 هزارکیلومتر 155/8 میلیون 155,800,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 238 میلیون 238,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 38 هزارکیلومتر 196/7 میلیون 196,700,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 98 هزارکیلومتر 193 میلیون 193,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1396 58 هزارکیلومتر 185/9 میلیون 185,900,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 78 هزارکیلومتر 203/1 میلیون 203,100,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 118 هزارکیلومتر 183/3 میلیون 183,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن