بسترن صفر ، بسترن کارکرده ، بسترن 95 ، بسترن مدل ، بسترن دست دوم ، بسترن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B30

1397 152 میلیون 152,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 137/8 میلیون 137,800,000 جزئیات

بسترن،B50F

1393 136/1 میلیون 136,100,000 جزئیات

بسترن،B50

1393 116/7 میلیون 116,700,000 جزئیات

بسترن،B50F

1396 169/1 میلیون 169,100,000 جزئیات

بسترن،B50

1393 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات

بسترن،B30

1398 168 میلیون 168,000,000 جزئیات

بسترن،B30

1397 151/2 میلیون 151,200,000 جزئیات

بسترن،B50F

1394 149/4 میلیون 149,400,000 جزئیات

بسترن،B30

1396 142/1 میلیون 142,100,000 جزئیات

بسترن،B50F

1395 158/9 میلیون 158,900,000 جزئیات

بسترن،B50F

1393 140/4 میلیون 140,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن