قیمت بسترن

- صفر و کارکرده -Besturn -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-بسترن محصولات گروه بهمن

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
بسترن B50 مدل 1393

بسترن،B50

93 138 هزارکیلومتر 293/2 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1393

بسترن،B50F

93 138 هزارکیلومتر 318/7 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1394

بسترن،B50F

94 118 هزارکیلومتر 342/6 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1395

بسترن،B50F

95 98 هزارکیلومتر 372/4 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1396

بسترن،B50F

96 78 هزارکیلومتر 404/8 میلیون قیمت
بسترن B30 مدل 1396

بسترن،B30

96 78 هزارکیلومتر 323/9 میلیون قیمت
بسترن B30 مدل 1397

بسترن،B30

97 58 هزارکیلومتر 357/9 میلیون قیمت
بسترن B30 مدل 1398

بسترن،B30

98 38 هزارکیلومتر 395/4 میلیون قیمت
بسترن B30 مدل 1399

بسترن،B30

99 18 هزارکیلومتر 439/4 میلیون قیمت
بسترن B30 مدل 1399

بسترن،B30

99 450 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن