برلیانس H320 صفر ، برلیانس H320 کارکرده ، برلیانس H320 95 ، برلیانس H320 مدل ، برلیانس H320 دست دوم ، برلیانس H320 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
برلیانس H320 1500 اتوماتیک

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 74 هزارکیلومتر 135 میلیون 135,000,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 دنده ای

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1395 47 هزارکیلومتر 116/5 میلیون 116,500,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 اتوماتیک

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1395 76/6 هزارکیلومتر 127/7 میلیون 127,700,000 جزئیات
برلیانس H320 1600 اتوماتیک

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 173 میلیون 173,000,000 جزئیات
برلیانس H320 1600 دنده ای

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 143 میلیون 143,000,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 اتوماتیک

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1394 96/6 هزارکیلومتر 118/8 میلیون 118,800,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 دنده ای

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1396 56/6 هزارکیلومتر 121/7 میلیون 121,700,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 اتوماتیک

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 56/6 هزارکیلومتر 138/8 میلیون 138,800,000 جزئیات
برلیانس H320 1600 دنده ای

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 36/6 هزارکیلومتر 131/5 میلیون 131,500,000 جزئیات
برلیانس H320 1600 اتوماتیک

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 36/6 هزارکیلومتر 155/7 میلیون 155,700,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 دنده ای

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1394 96/6 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
برلیانس H320 1500 دنده ای

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1395 76/6 هزارکیلومتر 115/6 میلیون 115,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس H320