برلیانس H230 صفر ، برلیانس H230 کارکرده ، برلیانس H230 95 ، برلیانس H230 مدل ، برلیانس H230 دست دوم ، برلیانس H230 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 94/9 میلیون 94,900,000 بیشتر

برلیانس،H230،اتوماتیک

1394 75/8 میلیون 75,800,000 بیشتر

برلیانس،H230،دنده ای

1394 67/9 میلیون 67,900,000 بیشتر

برلیانس،H230،دنده ای

1395 73/8 میلیون 73,800,000 بیشتر

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 88/6 میلیون 88,600,000 بیشتر

برلیانس،H230،دنده ای

1396 79/4 میلیون 79,400,000 بیشتر

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 82/4 میلیون 82,400,000 بیشتر

برلیانس،H230،اتوماتیک

1397 96/3 میلیون 96,300,000 بیشتر

برلیانس،H230،دنده ای

1397 86/3 میلیون 86,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس H230