برلیانس H230 صفر ، برلیانس H230 کارکرده ، برلیانس H230 95 ، برلیانس H230 مدل ، برلیانس H230 دست دوم ، برلیانس H230 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 98/1 میلیون 98,100,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 90 میلیون 90,000,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1394 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1394 70/2 میلیون 70,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1395 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 101/2 میلیون 101,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1396 77/8 میلیون 77,800,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 95/1 میلیون 95,100,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1397 107/7 میلیون 107,700,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 83/7 میلیون 83,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس H230