برلیانس H230 صفر ، برلیانس H230 کارکرده ، برلیانس H230 95 ، برلیانس H230 مدل ، برلیانس H230 دست دوم ، برلیانس H230 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1394 60 هزارکیلومتر 79 میلیون 79,000,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1398 117 میلیون 117,000,000 جزئیات
برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس،H230،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 78/5 میلیون 78,500,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات
برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات
برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 106/6 میلیون 106,600,000 جزئیات
برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس،H230،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 120/7 میلیون 120,700,000 جزئیات
برلیانس H230 دنده ای

برلیانس،H230،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 96/5 میلیون 96,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس H230