برلیانس C3 کراس صفر ، برلیانس C3 کراس کارکرده ، برلیانس C3 کراس 95 ، برلیانس C3 کراس مدل ، برلیانس C3 کراس دست دوم ، برلیانس C3 کراس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
برلیانس C3 کراس 1600

برلیانس،C3 کراس،1600

1398 217 میلیون 217,000,000 جزئیات
برلیانس C3 کراس 1500

برلیانس،C3 کراس،1500

1396 58/2 هزارکیلومتر 148/8 میلیون 148,800,000 جزئیات
برلیانس C3 کراس 1600

برلیانس،C3 کراس،1600

1397 38/2 هزارکیلومتر 174/1 میلیون 174,100,000 جزئیات
برلیانس C3 کراس 1600

برلیانس،C3 کراس،1600

1398 18/2 هزارکیلومتر 193/5 میلیون 193,500,000 جزئیات
برلیانس C3 کراس 1500

برلیانس،C3 کراس،1500

1397 38/2 هزارکیلومتر 165/4 میلیون 165,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس C3 کراس