برلیانس صفر ، برلیانس کارکرده ، برلیانس 95 ، برلیانس مدل ، برلیانس دست دوم ، برلیانس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

برلیانس C3 کراس 1500

1396 146/9 میلیون 146,900,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1397 167/4 میلیون 167,400,000 بیشتر

برلیانس H2L

1397 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

برلیانس V5

1394 176 میلیون 176,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1395 94/7 میلیون 94,700,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1395 124/2 میلیون 124,200,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1396 81/1 میلیون 81,100,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1397 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1397 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 دنده ای

1397 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1397 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1397 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1397 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1500

1397 161/4 میلیون 161,400,000 بیشتر

برلیانس H2L

1396 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

برلیانس V5

1393 170/7 میلیون 170,700,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1395 129/7 میلیون 129,700,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1394 115/5 میلیون 115,500,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1394 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1396 90/3 میلیون 90,300,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1396 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1396 100/1 میلیون 100,100,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1394 70/1 میلیون 70,100,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1397 98/2 میلیون 98,200,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1396 101/8 میلیون 101,800,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1396 133/6 میلیون 133,600,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1395 76/2 میلیون 76,200,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1397 88/2 میلیون 88,200,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1396 91/1 میلیون 91,100,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1396 81/9 میلیون 81,900,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1395 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 دنده ای

1397 119/6 میلیون 119,600,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1397 117/7 میلیون 117,700,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1395 84/7 میلیون 84,700,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1395 75/4 میلیون 75,400,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1397 154/5 میلیون 154,500,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1397 99/1 میلیون 99,100,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 89/1 میلیون 89,100,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1394 88 میلیون 88,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1394 86/6 میلیون 86,600,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1394 120/6 میلیون 120,600,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1395 93/1 میلیون 93,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس