برلیانس صفر ، برلیانس کارکرده ، برلیانس 95 ، برلیانس مدل ، برلیانس دست دوم ، برلیانس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 84 میلیون 84,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1395 101 میلیون 101,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1396 124 میلیون 124,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1396 130 میلیون 130,000,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1396 130/1 میلیون 130,100,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1396 174/6 میلیون 174,600,000 جزئیات

برلیانس،V5

1393 174/4 میلیون 174,400,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1396 105/9 میلیون 105,900,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 118/8 میلیون 118,800,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 98/1 میلیون 98,100,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 80/2 میلیون 80,200,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 85 میلیون 85,000,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1396 134/2 میلیون 134,200,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1600

1397 159/1 میلیون 159,100,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1397 240 میلیون 240,000,000 جزئیات

برلیانس،V5

1394 197/5 میلیون 197,500,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1395 103/2 میلیون 103,200,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1395 109 میلیون 109,000,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1396 76/9 میلیون 76,900,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1600

1397 173 میلیون 173,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 اتوماتیک

1397 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 دنده ای

1397 125 میلیون 125,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 152 میلیون 152,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 120 میلیون 120,000,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 90 میلیون 90,000,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 89 میلیون 89,000,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1397 149/1 میلیون 149,100,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1396 180 میلیون 180,000,000 جزئیات

برلیانس،V5

1393 179/8 میلیون 179,800,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1395 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1394 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1394 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1396 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1396 123/9 میلیون 123,900,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1396 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1394 70/2 میلیون 70,200,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1397 106/7 میلیون 106,700,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1396 109/2 میلیون 109,200,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 122/5 میلیون 122,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1395 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 82/7 میلیون 82,700,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 101/2 میلیون 101,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1396 77/8 میلیون 77,800,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1395 92/3 میلیون 92,300,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 دنده ای

1397 116/2 میلیون 116,200,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 111/6 میلیون 111,600,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 95/1 میلیون 95,100,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1395 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 اتوماتیک

1397 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 139 میلیون 139,000,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1397 107/7 میلیون 107,700,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 83/7 میلیون 83,700,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1394 97/5 میلیون 97,500,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1394 92/6 میلیون 92,600,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1394 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1395 98 میلیون 98,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس