قیمت برلیانس صفر ، قیمت برلیانس کارکرده ، قیمت برلیانس 95 ، قیمت برلیانس مدل ، قیمت برلیانس دست دوم ، قیمت برلیانس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1396 131 میلیون 131,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1395 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1500

1396 138/5 میلیون 138,500,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1500

1396 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1395 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1395 94/5 میلیون 94,500,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1395 91/3 میلیون 91,300,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1396 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1397 152/3 میلیون 152,300,000 بیشتر

برلیانس H2L

1397 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

برلیانس V5

1394 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1395 94/2 میلیون 94,200,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1395 116/4 میلیون 116,400,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 88/8 میلیون 88,800,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1396 79/2 میلیون 79,200,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1394 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1397 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1398 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1398 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 دنده ای

1398 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1398 148 میلیون 148,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1398 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1398 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1398 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 84/5 میلیون 84,500,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1500

1397 146 میلیون 146,000,000 بیشتر

برلیانس H2L

1396 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

برلیانس V5

1393 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1395 125/6 میلیون 125,600,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1394 110/5 میلیون 110,500,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1394 86/9 میلیون 86,900,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1396 98/4 میلیون 98,400,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1397 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1396 131/8 میلیون 131,800,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1396 98/5 میلیون 98,500,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1394 70/5 میلیون 70,500,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1397 103/6 میلیون 103,600,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1396 99/7 میلیون 99,700,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1396 122/5 میلیون 122,500,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1395 75/8 میلیون 75,800,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1397 82/4 میلیون 82,400,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 دنده ای

1397 104/9 میلیون 104,900,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1397 103/8 میلیون 103,800,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1396 96/1 میلیون 96,100,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1397 86/8 میلیون 86,800,000 بیشتر

برلیانس H330 1500 اتوماتیک

1397 134/9 میلیون 134,900,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1397 128/5 میلیون 128,500,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1396 81 میلیون 81,000,000 بیشتر

برلیانس H220 اتوماتیک

1395 93/2 میلیون 93,200,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 دنده ای

1397 111/5 میلیون 111,500,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1397 111/4 میلیون 111,400,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1395 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

برلیانس H220 دنده ای

1395 75/1 میلیون 75,100,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1397 142/5 میلیون 142,500,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1397 135/4 میلیون 135,400,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1397 103/3 میلیون 103,300,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 دنده ای

1397 116/5 میلیون 116,500,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1397 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 84/1 میلیون 84,100,000 بیشتر

برلیانس H330 1600 اتوماتیک

1397 150/3 میلیون 150,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.