برلیانس صفر ، برلیانس کارکرده ، برلیانس 95 ، برلیانس مدل ، برلیانس دست دوم ، برلیانس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 94 میلیون 94,000,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 87/4 میلیون 87,400,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1396 135/8 میلیون 135,800,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1396 174/6 میلیون 174,600,000 جزئیات

برلیانس،V5

1393 174/3 میلیون 174,300,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1396 109/3 میلیون 109,300,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 121/9 میلیون 121,900,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 98/7 میلیون 98,700,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1396 140 میلیون 140,000,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1600

1397 165/6 میلیون 165,600,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1397 240 میلیون 240,000,000 جزئیات

برلیانس،V5

1394 199 میلیون 199,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1395 106/5 میلیون 106,500,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1395 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1396 83/4 میلیون 83,400,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1600

1397 181 میلیون 181,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 اتوماتیک

1397 162 میلیون 162,000,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 دنده ای

1397 131 میلیون 131,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 158 میلیون 158,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 130 میلیون 130,000,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 97 میلیون 97,000,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 96/5 میلیون 96,500,000 جزئیات

برلیانس،C3 کراس،1500

1397 155/6 میلیون 155,600,000 جزئیات

برلیانس،H2L

1396 180 میلیون 180,000,000 جزئیات

برلیانس،V5

1393 181/1 میلیون 181,100,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1395 115/5 میلیون 115,500,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1394 103/3 میلیون 103,300,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1394 89/5 میلیون 89,500,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1396 105/7 میلیون 105,700,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1396 125/6 میلیون 125,600,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1396 114/2 میلیون 114,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1394 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1397 113/7 میلیون 113,700,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1396 114/5 میلیون 114,500,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 اتوماتیک

1396 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1395 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1397 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1396 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1396 83/8 میلیون 83,800,000 جزئیات

برلیانس،H220،اتوماتیک

1395 98/3 میلیون 98,300,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 دنده ای

1397 121/8 میلیون 121,800,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 دنده ای

1397 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1395 97/3 میلیون 97,300,000 جزئیات

برلیانس،H220،دنده ای

1395 78/4 میلیون 78,400,000 جزئیات

برلیانس،H330،1600 اتوماتیک

1397 149 میلیون 149,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1600 اتوماتیک

1397 144/5 میلیون 144,500,000 جزئیات

برلیانس،H230،اتوماتیک

1397 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات

برلیانس،H230،دنده ای

1397 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 دنده ای

1394 99 میلیون 99,000,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1394 100/4 میلیون 100,400,000 جزئیات

برلیانس،H330،1500 اتوماتیک

1394 107/4 میلیون 107,400,000 جزئیات

برلیانس،H320،1500 دنده ای

1395 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو برلیانس