بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ صفر ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ کارکرده ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ 95 ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ مدل ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ دست دوم ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1394 73/4 میلیون 73,400,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1395 79/8 میلیون 79,800,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1394 74/3 میلیون 74,300,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1394 78/1 میلیون 78,100,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1395 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.