بایک سابرینا هاچ بک صفر ، بایک سابرینا هاچ بک کارکرده ، بایک سابرینا هاچ بک 95 ، بایک سابرینا هاچ بک مدل ، بایک سابرینا هاچ بک دست دوم ، بایک سابرینا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بایک،سابرینا هاچ بک

2014 70/5 میلیون 70,500,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک

2014 71/3 میلیون 71,300,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک

2014 71/5 میلیون 71,500,000 بیشتر

بایک،سابرینا هاچ بک

2014 75/1 میلیون 75,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بایک سابرینا هاچ بک