ام وی ام X33 جدید صفر ، ام وی ام X33 جدید کارکرده ، ام وی ام X33 جدید 95 ، ام وی ام X33 جدید مدل ، ام وی ام X33 جدید دست دوم ، ام وی ام X33 جدید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 107 هزارکیلومتر 123 میلیون 123,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1395 76/6 هزارکیلومتر 139/9 میلیون 139,900,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1395 76/6 هزارکیلومتر 150/5 میلیون 150,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1393 116/6 هزارکیلومتر 132/9 میلیون 132,900,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1393 116/6 هزارکیلومتر 123/6 میلیون 123,600,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 96/6 هزارکیلومتر 131/5 میلیون 131,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1394 96/6 هزارکیلومتر 141/4 میلیون 141,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X33 جدید