ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 127 میلیون 127,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 140/9 میلیون 140,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 154 میلیون 154,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 182 میلیون 182,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 128/2 میلیون 128,200,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 165/6 میلیون 165,600,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 141/6 میلیون 141,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.