ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 134/1 میلیون 134,100,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 164/7 میلیون 164,700,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 137/5 میلیون 137,500,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 151/9 میلیون 151,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.