ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 120/3 میلیون 120,300,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 141/9 میلیون 141,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 172/9 میلیون 172,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 156 میلیون 156,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 143/1 میلیون 143,100,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 188 میلیون 188,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 124/1 میلیون 124,100,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 155/6 میلیون 155,600,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.