ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم به روز ، ام وی ام X22 اسپورت نو اقساطی قیمت خودرو ام وی ام X22 اسپورت

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 44 هزارکیلومتر 142 میلیون 142,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 2 هزارکیلومتر 185 میلیون 185,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 38 هزارکیلومتر 143 میلیون 143,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 176/7 میلیون 176,700,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 190/8 میلیون 190,800,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 188 میلیون 188,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 157/9 میلیون 157,900,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 169/8 میلیون 169,800,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 157/2 میلیون 157,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.