ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 140/9 میلیون 140,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 158 میلیون 158,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 146/4 میلیون 146,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 185 میلیون 185,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 131/5 میلیون 131,500,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 168/3 میلیون 168,300,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 145/3 میلیون 145,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.