ام وی ام X22 صفر ، ام وی ام X22 کارکرده ، ام وی ام X22 مدل ، ام وی ام X22 دست دوم به روز ، ام وی ام X22 نو اقساطی قیمت خودرو ام وی ام X22

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1396 55 هزارکیلومتر 133/5 میلیون 133,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 166/2 میلیون 166,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 179/1 میلیون 179,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 177 میلیون 177,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 148/2 میلیون 148,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 201 میلیون 201,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 133/1 میلیون 133,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 159/3 میلیون 159,300,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 147/9 میلیون 147,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X22