ام وی ام صفر ، ام وی ام کارکرده ، ام وی ام 95 ، ام وی ام مدل ، ام وی ام دست دوم ، ام وی ام نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 92 میلیون 92,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 116/6 میلیون 116,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33 S اسپورت

1396 158 میلیون 158,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 114/2 میلیون 114,200,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 167/7 میلیون 167,700,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

1395 70/9 میلیون 70,900,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

1394 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 160/6 میلیون 160,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33 S

1395 138/8 میلیون 138,800,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1392 92/5 میلیون 92,500,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1394 86/1 میلیون 86,100,000 جزئیات

ام وی ام،530

1394 76/4 میلیون 76,400,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 75/3 میلیون 75,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 55 میلیون 55,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 54/1 میلیون 54,100,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

1397 0 میلیون 0 جزئیات

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1388 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 137/4 میلیون 137,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 163/8 میلیون 163,800,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 141/9 میلیون 141,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 171 میلیون 171,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 S اسپورت

1398 205/8 میلیون 205,800,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 115/2 میلیون 115,200,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1384 23/1 میلیون 23,100,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1385 24/4 میلیون 24,400,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1386 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 26/7 میلیون 26,700,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1388 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1390 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1391 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1392 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1389 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1391 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1392 95/4 میلیون 95,400,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1393 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1389 77/6 میلیون 77,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1390 82/5 میلیون 82,500,000 جزئیات

ام وی ام،550،اتوماتیک

1395 107/5 میلیون 107,500,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1396 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 116/2 میلیون 116,200,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1394 89/5 میلیون 89,500,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1395 97/5 میلیون 97,500,000 جزئیات

ام وی ام،530

1393 73/6 میلیون 73,600,000 جزئیات

ام وی ام،530

1394 79/5 میلیون 79,500,000 جزئیات

ام وی ام،530

1389 55/6 میلیون 55,600,000 جزئیات

ام وی ام،530

1395 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات

ام وی ام،530

1390 58/6 میلیون 58,600,000 جزئیات

ام وی ام،530

1391 63 میلیون 63,000,000 جزئیات

ام وی ام،530

1392 67/7 میلیون 67,700,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 128 میلیون 128,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 78/3 میلیون 78,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 85/2 میلیون 85,200,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 57/3 میلیون 57,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1392 60 میلیون 60,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1393 63/1 میلیون 63,100,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1392 59 میلیون 59,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام