ام وی ام صفر ، ام وی ام کارکرده ، ام وی ام 95 ، ام وی ام مدل ، ام وی ام دست دوم ، ام وی ام نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1395 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 S اسپورت

1395 151/4 میلیون 151,400,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1393 99/9 میلیون 99,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 140/9 میلیون 140,900,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

1395 71/5 میلیون 71,500,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

1394 60/1 میلیون 60,100,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

ام وی ام،X33 S

1395 141 میلیون 141,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1391 77/2 میلیون 77,200,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1394 84/1 میلیون 84,100,000 جزئیات

ام وی ام،530

1390 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 83/1 میلیون 83,100,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 49/4 میلیون 49,400,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 45/3 میلیون 45,300,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

1395 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1388 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1384 24/7 میلیون 24,700,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1389 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

1394 66 میلیون 66,000,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1384 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1385 26/3 میلیون 26,300,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1386 27/1 میلیون 27,100,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1388 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1390 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1391 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1392 31/6 میلیون 31,600,000 جزئیات

ام وی ام،110 سه سیلندر

1389 29/4 میلیون 29,400,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1391 79/6 میلیون 79,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1392 85/6 میلیون 85,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1393 93 میلیون 93,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1389 70/3 میلیون 70,300,000 جزئیات

ام وی ام،X33

1390 74 میلیون 74,000,000 جزئیات

ام وی ام،550،اتوماتیک

1395 102/9 میلیون 102,900,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1396 100/3 میلیون 100,300,000 جزئیات

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 110/3 میلیون 110,300,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1394 86/8 میلیون 86,800,000 جزئیات

ام وی ام،550،دنده ای

1395 92/9 میلیون 92,900,000 جزئیات

ام وی ام،530

1393 66/5 میلیون 66,500,000 جزئیات

ام وی ام،530

1394 71/8 میلیون 71,800,000 جزئیات

ام وی ام،530

1389 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات

ام وی ام،530

1395 77/9 میلیون 77,900,000 جزئیات

ام وی ام،530

1390 52/9 میلیون 52,900,000 جزئیات

ام وی ام،530

1391 56/9 میلیون 56,900,000 جزئیات

ام وی ام،530

1392 61/1 میلیون 61,100,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 115 میلیون 115,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 95/7 میلیون 95,700,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 105/8 میلیون 105,800,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 78/8 میلیون 78,800,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 51 میلیون 51,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1392 54/9 میلیون 54,900,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک

1393 59/7 میلیون 59,700,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1392 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات

ام وی ام،315 صندوق دار

1393 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

1396 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

1397 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

1394 37 میلیون 37,000,000 جزئیات

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

1394 41/6 میلیون 41,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام