Loading

ام وی ام ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Mvm ،

قیمت خودرو ام وی ام

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت

ام وی ام،X55،اکسلنت اسپورت

1399 850 میلیون 850,000,000 جزئیات
ام وی ام X55 اکسلنت

ام وی ام،X55،اکسلنت

1399 800 میلیون 800,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 33 هزارکیلومتر 297/4 میلیون 297,400,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 33 هزارکیلومتر 353/2 میلیون 353,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 33 هزارکیلومتر 310/8 میلیون 310,800,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 33 هزارکیلومتر 406/2 میلیون 406,200,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام،X33 S اسپورت

1398 33 هزارکیلومتر 467/5 میلیون 467,500,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 33 هزارکیلومتر 281/5 میلیون 281,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1384 313 هزارکیلومتر 52/6 میلیون 52,600,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1385 293 هزارکیلومتر 55/3 میلیون 55,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1386 273 هزارکیلومتر 58/2 میلیون 58,200,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 253 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1388 233 هزارکیلومتر 64/5 میلیون 64,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1390 193 هزارکیلومتر 71/5 میلیون 71,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1391 173 هزارکیلومتر 75/3 میلیون 75,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1392 153 هزارکیلومتر 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1389 213 هزارکیلومتر 67/9 میلیون 67,900,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1391 173 هزارکیلومتر 215/9 میلیون 215,900,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1392 153 هزارکیلومتر 227/2 میلیون 227,200,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1393 133 هزارکیلومتر 239/2 میلیون 239,200,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1389 213 هزارکیلومتر 194/8 میلیون 194,800,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1390 193 هزارکیلومتر 205/1 میلیون 205,100,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1395 93 هزارکیلومتر 281/2 میلیون 281,200,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1396 73 هزارکیلومتر 271/7 میلیون 271,700,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 73 هزارکیلومتر 312/4 میلیون 312,400,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1394 113 هزارکیلومتر 229/9 میلیون 229,900,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1395 93 هزارکیلومتر 249/9 میلیون 249,900,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1393 133 هزارکیلومتر 166/6 میلیون 166,600,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1394 113 هزارکیلومتر 178/2 میلیون 178,200,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1389 213 هزارکیلومتر 127/3 میلیون 127,300,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1395 93 هزارکیلومتر 191/6 میلیون 191,600,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1390 193 هزارکیلومتر 136/9 میلیون 136,900,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1391 173 هزارکیلومتر 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1392 153 هزارکیلومتر 156/6 میلیون 156,600,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1399 335 میلیون 335,000,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 73 هزارکیلومتر 220/3 میلیون 220,300,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 53 هزارکیلومتر 242/1 میلیون 242,100,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 93 هزارکیلومتر 190/3 میلیون 190,300,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 73 هزارکیلومتر 211/5 میلیون 211,500,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 173 هزارکیلومتر 131/6 میلیون 131,600,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1392 153 هزارکیلومتر 140 میلیون 140,000,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1393 133 هزارکیلومتر 148/9 میلیون 148,900,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 173 هزارکیلومتر 136/7 میلیون 136,700,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1392 153 هزارکیلومتر 145/4 میلیون 145,400,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1393 133 هزارکیلومتر 154/7 میلیون 154,700,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1393 133 هزارکیلومتر 88/7 میلیون 88,700,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1394 113 هزارکیلومتر 93/4 میلیون 93,400,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1395 93 هزارکیلومتر 98/3 میلیون 98,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1388 233 هزارکیلومتر 68/6 میلیون 68,600,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1389 213 هزارکیلومتر 72/2 میلیون 72,200,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1391 173 هزارکیلومتر 80 میلیون 80,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1392 153 هزارکیلومتر 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1399 460 میلیون 460,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1399 400 میلیون 400,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام،X33 S اسپورت

1398 535 میلیون 535,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1395 93 هزارکیلومتر 300/6 میلیون 300,600,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 73 هزارکیلومتر 349/4 میلیون 349,400,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک جدید

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

1396 73 هزارکیلومتر 193/8 میلیون 193,800,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار جدید

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

1395 93 هزارکیلومتر 182/5 میلیون 182,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1396 73 هزارکیلومتر 303/9 میلیون 303,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام

ارتباط باکارشناس