ام وی ام صفر ، ام وی ام کارکرده ، ام وی ام 95 ، ام وی ام مدل ، ام وی ام دست دوم ، ام وی ام نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 55 هزارکیلومتر 123/8 میلیون 123,800,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 55 هزارکیلومتر 120/5 میلیون 120,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1393 118/2 هزارکیلومتر 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام،X33 S اسپورت

1396 58/2 هزارکیلومتر 183 میلیون 183,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر

ام وی ام،110 چهار سیلندر

1393 118/2 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1392 138/2 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 92/5 میلیون 92,500,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1391 158/2 هزارکیلومتر 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام،X33 S اسپورت

1397 38/2 هزارکیلومتر 199 میلیون 199,000,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 95/4 میلیون 95,400,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 238/2 هزارکیلومتر 26/7 میلیون 26,700,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 123 میلیون 123,000,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 90 میلیون 90,000,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 87 میلیون 87,000,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1392 138/2 هزارکیلومتر 63/7 میلیون 63,700,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 166/2 میلیون 166,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 179/1 میلیون 179,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 176/7 میلیون 176,700,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 190/8 میلیون 190,800,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام،X33 S اسپورت

1398 18/2 هزارکیلومتر 218/9 میلیون 218,900,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 18/2 هزارکیلومتر 121/5 میلیون 121,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/1 میلیون 23,100,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1385 278/2 هزارکیلومتر 24/3 میلیون 24,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1386 258/2 هزارکیلومتر 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1387 238/2 هزارکیلومتر 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1388 218/2 هزارکیلومتر 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1390 178/2 هزارکیلومتر 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1391 158/2 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1392 138/2 هزارکیلومتر 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر

ام وی ام،110 سه سیلندر

1389 198/2 هزارکیلومتر 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1391 158/2 هزارکیلومتر 99/4 میلیون 99,400,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1392 138/2 هزارکیلومتر 105/8 میلیون 105,800,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1393 118/2 هزارکیلومتر 113/7 میلیون 113,700,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1389 198/2 هزارکیلومتر 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
ام وی ام X33

ام وی ام،X33

1390 178/2 هزارکیلومتر 94/5 میلیون 94,500,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 114/8 میلیون 114,800,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 102/8 میلیون 102,800,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک

ام وی ام،550،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 123/4 میلیون 123,400,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 90/8 میلیون 90,800,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای

ام وی ام،550،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 96/6 میلیون 96,600,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1393 118/2 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1394 98/2 هزارکیلومتر 74/4 میلیون 74,400,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1389 198/2 هزارکیلومتر 57/7 میلیون 57,700,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1395 78/2 هزارکیلومتر 78/8 میلیون 78,800,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1390 178/2 هزارکیلومتر 60/8 میلیون 60,800,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1391 158/2 هزارکیلومتر 64 میلیون 64,000,000 جزئیات
ام وی ام 530

ام وی ام،530

1392 138/2 هزارکیلومتر 67 میلیون 67,000,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 143 میلیون 143,000,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 90/9 میلیون 90,900,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت اکسلنت

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 78/2 هزارکیلومتر 80/3 میلیون 80,300,000 جزئیات
ام وی ام 315  هاچ بک اسپرت لاکچری

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 86/3 میلیون 86,300,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 158/2 هزارکیلومتر 62/1 میلیون 62,100,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1392 138/2 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1393 118/2 هزارکیلومتر 68/5 میلیون 68,500,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1391 158/2 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1392 138/2 هزارکیلومتر 64/4 میلیون 64,400,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار

ام وی ام،315 صندوق دار

1393 118/2 هزارکیلومتر 67/8 میلیون 67,800,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس فول

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

1396 58/2 هزارکیلومتر 57/5 میلیون 57,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام