ام جی 6 صفر ، ام جی 6 کارکرده ، ام جی 6 95 ، ام جی 6 مدل ، ام جی 6 دست دوم ، ام جی 6 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام جی،6،لیفت بک

2015 247/3 میلیون 247,300,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2014 210/4 میلیون 210,400,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2013 184/5 میلیون 184,500,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2012 174/3 میلیون 174,300,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2015 227/9 میلیون 227,900,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2014 207/3 میلیون 207,300,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2013 188/7 میلیون 188,700,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2012 171/6 میلیون 171,600,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2013 194/6 میلیون 194,600,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2012 177 میلیون 177,000,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2013 197/5 میلیون 197,500,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2016 277/9 میلیون 277,900,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2015 255 میلیون 255,000,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2014 217 میلیون 217,000,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2012 179/7 میلیون 179,700,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2015 235 میلیون 235,000,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2014 213/8 میلیون 213,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6