ام جی صفر ، ام جی کارکرده ، ام جی 95 ، ام جی مدل ، ام جی دست دوم ، ام جی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات

ام جی،GT

2017 256/8 میلیون 256,800,000 جزئیات

ام جی،GS

2016 327/7 میلیون 327,700,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2015 247/3 میلیون 247,300,000 جزئیات

ام جی،550

2010 154/8 میلیون 154,800,000 جزئیات

ام جی،350

2014 155/4 میلیون 155,400,000 جزئیات

ام جی،3

2014 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

ام جی،360،دنده ای

1397 136/9 میلیون 136,900,000 جزئیات

ام جی،GT

2016 235/6 میلیون 235,600,000 جزئیات

ام جی،GS

2015 298/2 میلیون 298,200,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2014 210/4 میلیون 210,400,000 جزئیات

ام جی،550

2011 164/6 میلیون 164,600,000 جزئیات

ام جی،350

2013 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

ام جی،3

2015 123/7 میلیون 123,700,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2013 184/5 میلیون 184,500,000 جزئیات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات

ام جی،GT

2017 256/8 میلیون 256,800,000 جزئیات

ام جی،GS

2017 357/2 میلیون 357,200,000 جزئیات

ام جی،6،لیفت بک

2012 174/3 میلیون 174,300,000 جزئیات

ام جی،550

2012 175/1 میلیون 175,100,000 جزئیات

ام جی،350

2014 155/4 میلیون 155,400,000 جزئیات

ام جی،3

2014 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

ام جی،360،دنده ای

1397 136/9 میلیون 136,900,000 جزئیات

ام جی،GT

2016 235/6 میلیون 235,600,000 جزئیات

ام جی،GS

2016 327/7 میلیون 327,700,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2015 227/9 میلیون 227,900,000 جزئیات

ام جی،550

2010 154/8 میلیون 154,800,000 جزئیات

ام جی،350

2013 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

ام جی،3

2015 123/7 میلیون 123,700,000 جزئیات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات

ام جی،GT

2017 256/8 میلیون 256,800,000 جزئیات

ام جی،GS

2015 298/2 میلیون 298,200,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2014 207/3 میلیون 207,300,000 جزئیات

ام جی،550

2011 164/6 میلیون 164,600,000 جزئیات

ام جی،350

2014 155/4 میلیون 155,400,000 جزئیات

ام جی،3

2014 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

ام جی،360،دنده ای

1397 136/9 میلیون 136,900,000 جزئیات

ام جی،GT

2016 235/6 میلیون 235,600,000 جزئیات

ام جی،GS

2017 357/2 میلیون 357,200,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2013 188/7 میلیون 188,700,000 جزئیات

ام جی،550

2012 175/1 میلیون 175,100,000 جزئیات

ام جی،350

2013 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

ام جی،3

2015 123/7 میلیون 123,700,000 جزئیات

ام جی،3

2015 117/5 میلیون 117,500,000 جزئیات

ام جی،550

2010 122 میلیون 122,000,000 جزئیات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات

ام جی،GT

2017 256/8 میلیون 256,800,000 جزئیات

ام جی،GS

2016 327/7 میلیون 327,700,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2012 171/6 میلیون 171,600,000 جزئیات

ام جی،550

2010 154/8 میلیون 154,800,000 جزئیات

ام جی،350

2014 155/4 میلیون 155,400,000 جزئیات

ام جی،3

2014 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 181/2 میلیون 181,200,000 جزئیات

ام جی،GT

2016 242/9 میلیون 242,900,000 جزئیات

ام جی،GS

2017 368/3 میلیون 368,300,000 جزئیات

ام جی،6،مگنت

2013 194/6 میلیون 194,600,000 جزئیات

ام جی،550

2012 180/6 میلیون 180,600,000 جزئیات

ام جی،350

2013 145/9 میلیون 145,900,000 جزئیات

ام جی،3

2014 117 میلیون 117,000,000 جزئیات

ام جی،360،دنده ای

1397 141/2 میلیون 141,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی