آلفارومئو جولیتا صفر ، آلفارومئو جولیتا کارکرده ، آلفارومئو جولیتا 95 ، آلفارومئو جولیتا مدل ، آلفارومئو جولیتا دست دوم ، آلفارومئو جولیتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 279/1 میلیون 279,100,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 289/1 میلیون 289,100,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 311/2 میلیون 311,200,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 321/2 میلیون 321,200,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 343 میلیون 343,000,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 353 میلیون 353,000,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 377/9 میلیون 377,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 387/9 میلیون 387,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 411/6 میلیون 411,600,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 421/6 میلیون 421,600,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 463/8 میلیون 463,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 219/7 میلیون 219,700,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 240/9 میلیون 240,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو جولیتا