آلفارومئو جولیتا صفر ، آلفارومئو جولیتا کارکرده ، آلفارومئو جولیتا 95 ، آلفارومئو جولیتا مدل ، آلفارومئو جولیتا دست دوم ، آلفارومئو جولیتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 278/7 میلیون 278,700,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 319 میلیون 319,000,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 328/4 میلیون 328,400,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 339/4 میلیون 339,400,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 349/4 میلیون 349,400,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 369/8 میلیون 369,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 379/8 میلیون 379,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 402/9 میلیون 402,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 412/9 میلیون 412,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 438/8 میلیون 438,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 448/8 میلیون 448,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 477/8 میلیون 477,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 487/8 میلیون 487,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 536/6 میلیون 536,600,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 270/8 میلیون 270,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 296/5 میلیون 296,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو جولیتا