آلفارومئو جولیتا صفر ، آلفارومئو جولیتا کارکرده ، آلفارومئو جولیتا 95 ، آلفارومئو جولیتا مدل ، آلفارومئو جولیتا دست دوم ، آلفارومئو جولیتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 213/8 میلیون 213,800,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 274/5 میلیون 274,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 288/3 میلیون 288,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 298/3 میلیون 298,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 314/3 میلیون 314,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 324/3 میلیون 324,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 342/5 میلیون 342,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 352/5 میلیون 352,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 373/1 میلیون 373,100,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 383/1 میلیون 383,100,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 421/4 میلیون 421,400,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 207/3 میلیون 207,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 227/5 میلیون 227,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو جولیتا