آلفارومئو صفر ، آلفارومئو کارکرده ، آلفارومئو 95 ، آلفارومئو مدل ، آلفارومئو دست دوم ، آلفارومئو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو،میتو

2014 287/9 میلیون 287,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 402/9 میلیون 402,900,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2015 290/1 میلیون 290,100,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 388/1 میلیون 388,100,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 339/4 میلیون 339,400,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2016 348/4 میلیون 348,400,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 349/4 میلیون 349,400,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2012 230 میلیون 230,000,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 369/8 میلیون 369,800,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2012 238 میلیون 238,000,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 379/8 میلیون 379,800,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2014 279/9 میلیون 279,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 402/9 میلیون 402,900,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2014 287/9 میلیون 287,900,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 412/9 میلیون 412,900,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2015 308/7 میلیون 308,700,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 438/8 میلیون 438,800,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2015 316/7 میلیون 316,700,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 448/8 میلیون 448,800,000 جزئیات

آلفارومئو،میتو

2016 340/4 میلیون 340,400,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 477/8 میلیون 477,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 487/8 میلیون 487,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 536/6 میلیون 536,600,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 270/8 میلیون 270,800,000 جزئیات

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 296/5 میلیون 296,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو