آلفارومئو صفر ، آلفارومئو کارکرده ، آلفارومئو 95 ، آلفارومئو مدل ، آلفارومئو دست دوم ، آلفارومئو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو،میتو

2012 177/6 میلیون 177,600,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 298/5 میلیون 298,500,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2012 183/3 میلیون 183,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 304/8 میلیون 304,800,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2016 285/4 میلیون 285,400,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 274/5 میلیون 274,500,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2012 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 288/3 میلیون 288,300,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2012 195 میلیون 195,000,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 298/3 میلیون 298,300,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2014 227/9 میلیون 227,900,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 314/3 میلیون 314,300,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2014 235/9 میلیون 235,900,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 324/3 میلیون 324,300,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2015 251/5 میلیون 251,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 342/5 میلیون 342,500,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2015 259/5 میلیون 259,500,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 352/5 میلیون 352,500,000 بیشتر

آلفارومئو،میتو

2016 277/4 میلیون 277,400,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 373/1 میلیون 373,100,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 383/1 میلیون 383,100,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 421/4 میلیون 421,400,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 207/3 میلیون 207,300,000 بیشتر

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 227/5 میلیون 227,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو