آلفارومئو صفر ، آلفارومئو کارکرده ، آلفارومئو 95 ، آلفارومئو مدل ، آلفارومئو دست دوم ، آلفارومئو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو میتو

2014 235/2 میلیون 235,200,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2017 413/2 میلیون 413,200,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2015 236/4 میلیون 236,400,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2010 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 343 میلیون 343,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2016 285/5 میلیون 285,500,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 274/5 میلیون 274,500,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2012 194/3 میلیون 194,300,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 288/4 میلیون 288,400,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2012 187/1 میلیون 187,100,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 298/4 میلیون 298,400,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2014 228 میلیون 228,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 314/3 میلیون 314,300,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2014 235/2 میلیون 235,200,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 324/3 میلیون 324,300,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2015 251/5 میلیون 251,500,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 342/5 میلیون 342,500,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2015 259/5 میلیون 259,500,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 352/5 میلیون 352,500,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2016 277/3 میلیون 277,300,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 373/1 میلیون 373,100,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 383/1 میلیون 383,100,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2017 413/2 میلیون 413,200,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2010 199 میلیون 199,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2011 227/5 میلیون 227,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو