خودروهای آگهی شده مشابه
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
2 روز پیش
مشهد / قیمت: 295,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1396
یک هفته پیش
بابل / قیمت: 0
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو دنده ای مدل 1396
سه هفته پیش
اصفهان / قیمت: 183,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1396
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395
یک ماه پیش
همدان / قیمت: 190,000,000

بررسی مشخصات رنو ساندرو