خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1396
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 51,000,000
پراید 131 SE مدل 1393
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 43,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 58,000,000
پراید 131 SX مدل 1390
دو هفته پیش
اصفهان / قیمت: 40,000,000
پراید 131 SE مدل 1397
سه هفته پیش
گرگان / قیمت: 48,200,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 53,500,000
پراید 131 SE مدل 1393
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 0

بررسی مشخصات پراید 131