خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1393
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 43,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 58,000,000
پراید 131 SE مدل 1397
سه هفته پیش
گرگان / قیمت: 48,200,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 53,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 53,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 50,000,000
پراید 131 SE مدل 1395
یک ماه پیش
آمل / قیمت: 43,000,000
پژو پارس معمولی مدل 1386
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 52,000,000

بررسی مشخصات پراید 131