خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1386
6 روز پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1386
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 30,000,000
پراید صبا مدل 1385
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 29,700,000
پراید صبا مدل 1388
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 29,500,000
پراید صبا مدل 1385
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 26,900,000
پراید صبا مدل 1387
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
سمند LX مدل 1382
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 26,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا