خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1397
1 روز پیش
کرج / قیمت: 54,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
3 روز پیش
مشهد / قیمت: 61,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
5 روز پیش
قم / قیمت: 61,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
دو هفته پیش
کاشان / قیمت: 59,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
سه هفته پیش
قزوین / قیمت: 63,500,000
پراید 131 SE مدل 1396
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 62,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
رشت / قیمت: 64,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 66,000,000

بررسی مشخصات پراید 131