خودروهای آگهی شده مشابه
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 97,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
دو هفته پیش
اصفهان / قیمت: 94,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 115,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 105,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 89,000,000

بررسی مشخصات برلیانس H230