خودروهای آگهی شده مشابه
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 52,000,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 56,500,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 56,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,500,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 58,500,000
ساینا EX مدل 1398
منقضی شده
تهران / قیمت: 58,000,000

بررسی مشخصات ساینا EX
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو