پورشه باکستر صفر ، پورشه باکستر کارکرده ، پورشه باکستر 95 ، پورشه باکستر مدل ، پورشه باکستر دست دوم ، پورشه باکستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پورشه،باکستر

2011 625 میلیون 625,000,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2012 747/6 میلیون 747,600,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2011 587/5 میلیون 587,500,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2012 771/5 میلیون 771,500,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2012 795/4 میلیون 795,400,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2017 2500 میلیون 2,500,000,000 بیشتر

پورشه،باکستر

2011 625 میلیون 625,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.