وانت کارا تک کابین صفر ، وانت کارا تک کابین کارکرده ، وانت کارا تک کابین 95 ، وانت کارا تک کابین مدل ، وانت کارا تک کابین دست دوم ، وانت کارا تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

وانت،کارا تک کابین،2000

1397 73/4 میلیون 73,400,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،1700

1394 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،2000

1396 64/5 میلیون 64,500,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،2000

1397 78/1 میلیون 78,100,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،2000

1398 84 میلیون 84,000,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،1700

1394 53/1 میلیون 53,100,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،2000

1396 71 میلیون 71,000,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،1700

1396 63 میلیون 63,000,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،1700

1393 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات

وانت،کارا تک کابین،1700

1395 57/7 میلیون 57,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.