نیسان سرانزا صفر ، نیسان سرانزا کارکرده ، نیسان سرانزا 95 ، نیسان سرانزا مدل ، نیسان سرانزا دست دوم ، نیسان سرانزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،سرانزا

1384 145/7 میلیون 145,700,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 138/5 میلیون 138,500,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 138/2 میلیون 138,200,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1384 147/1 میلیون 147,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.