نیسان سرانزا صفر ، نیسان سرانزا کارکرده ، نیسان سرانزا 95 ، نیسان سرانزا مدل ، نیسان سرانزا دست دوم ، نیسان سرانزا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،سرانزا

1383 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 158/2 میلیون 158,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.