نیسان سرانزا صفر ، نیسان سرانزا کارکرده ، نیسان سرانزا مدل ، نیسان سرانزا دست دوم به روز ، نیسان سرانزا نو اقساطی قیمت خودرو نیسان سرانزا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1383 318 هزارکیلومتر 147/5 میلیون 147,500,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1384 298 هزارکیلومتر 157 میلیون 157,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.