مینی صفر ، مینی کارکرده ، مینی 95 ، مینی مدل ، مینی دست دوم ، مینی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مینی،کانتریمن S

2018 1,270,000,000 1,270,000,000 بیشتر

مینی،کلابمن S

2018 1,180,000,000 1,180,000,000 بیشتر

مینی،کوپرS

2018 1000 میلیون 1,000,000,000 بیشتر

مینی،کوپر

2018 970 میلیون 970,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.