فیات سی ینا صفر ، فیات سی ینا کارکرده ، فیات سی ینا 95 ، فیات سی ینا مدل ، فیات سی ینا دست دوم ، فیات سی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فیات،سی ینا

1388 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات

فیات،سی ینا

1388 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات

فیات،سی ینا

1388 62 میلیون 62,000,000 جزئیات

فیات،سی ینا

1388 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات

فیات،سی ینا

1388 64/1 میلیون 64,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.