فیات سی ینا صفر ، فیات سی ینا کارکرده ، فیات سی ینا مدل ، فیات سی ینا دست دوم به روز ، فیات سی ینا نو اقساطی قیمت خودرو فیات سی ینا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
فیات سی ینا

فیات،سی ینا

1388 277 هزارکیلومتر 64 میلیون 64,000,000 جزئیات
فیات سی ینا

فیات،سی ینا

1388 218 هزارکیلومتر 87/6 میلیون 87,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.