فیات سی ینا صفر ، فیات سی ینا کارکرده ، فیات سی ینا 95 ، فیات سی ینا مدل ، فیات سی ینا دست دوم ، فیات سی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فیات،سی ینا

1388 62/8 میلیون 62,800,000 بیشتر

فیات،سی ینا

1388 60/1 میلیون 60,100,000 بیشتر

فیات،سی ینا

1388 62/8 میلیون 62,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.