جیپ صحرا صفر ، جیپ صحرا کارکرده ، جیپ صحرا 95 ، جیپ صحرا مدل ، جیپ صحرا دست دوم ، جیپ صحرا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جیپ،صحرا

1382 37/4 میلیون 37,400,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1377 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1376 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1375 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1374 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1373 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1372 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1371 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

جیپ،صحرا

1370 22/9 میلیون 22,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.