جیپ صحرا صفر ، جیپ صحرا کارکرده ، جیپ صحرا مدل ، جیپ صحرا دست دوم به روز ، جیپ صحرا نو اقساطی قیمت خودرو جیپ صحرا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1382 338 هزارکیلومتر 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1377 438 هزارکیلومتر 41/9 میلیون 41,900,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1376 458 هزارکیلومتر 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1375 478 هزارکیلومتر 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1374 498 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1373 518 هزارکیلومتر 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1372 538 هزارکیلومتر 35/6 میلیون 35,600,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1371 558 هزارکیلومتر 34/6 میلیون 34,600,000 جزئیات
جیپ صحرا

جیپ،صحرا

1370 578 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.