بورگوارد BX7 صفر ، بورگوارد BX7 کارکرده ، بورگوارد BX7 95 ، بورگوارد BX7 مدل ، بورگوارد BX7 دست دوم ، بورگوارد BX7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بورگوارد ،BX7

2018 850 میلیون 850,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.