بورگوارد BX5 صفر ، بورگوارد BX5 کارکرده ، بورگوارد BX5 95 ، بورگوارد BX5 مدل ، بورگوارد BX5 دست دوم ، بورگوارد BX5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بورگوارد ،BX5

2018 620 میلیون 620,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.