برلیانس H2L صفر ، برلیانس H2L کارکرده ، برلیانس H2L 95 ، برلیانس H2L مدل ، برلیانس H2L دست دوم ، برلیانس H2L نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

برلیانس،H2L

1397 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

برلیانس،H2L

1396 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.