• سن آگهی دهنده کمتر از 18 سال تمام نباشد.
  • با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران وعرف جامعه مغایرت نداشته باشد.
  • منجر به خبرپراکنی سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی نگردد
  • منجر به توهین به ادیان و آدام و رسوم اقوام و گویش و لهجه آنان نگردد.
  • در درج عکسها فقط تصاویر مربوط به خودرو درج گردد ازدرج تصاویر غیر مرتبط خودداری گردد
  • درخواست کمک نقدی و یا پیش پرداخت نداشته باشد
  • شماره حساب نداشته باشد
  • خودرو سرقتی نباشد
  • خودرو فاقد سند واصالت نباشد
  • با اطلاعات دقیق و صحیح درج گردد و از ثبت آگهی با اطلاعات دروغین خودداری شود