چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی » متفرقه » نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی با جواب رانندگی
نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی با جواب رانندگی

نکات مهم و نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب در مورد عابرین پیاده :

در گذرگاه پیاده که چراغ  راهنمایی رانندگی نداشته باشد حق تقدم عبور با پیادگان است .پیادگان موظفند در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند . و در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا در صورت وجود غیر قابل تردد باشد ، از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور کنند . برای گذشتن از عرض راه تنها از گذرگاه های زیر زمینی مجاز عبور کنند .از حصار آزاد راه ها نگذرند و در بزرگراه ها و خیابان ها از لابه لای درختان و گل بوته های حاشیه و میانه ی راه عبور نکنند .در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند .از موانع و خط کشی خطوط ویژه ، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکنند .در بزرگراه ها و خیابان های اصلی ، از خارج از گذرگاه های تعیین شده عبور نکنند .در سواره روی خیابان برای سوار شدن به وسیله ی نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسیله ی نقلیه توقف نکنند .

سوالات آزمون اصلی آیین نامه

از بین عابرین افراد مسن ، کودکان و افراد ناتوان از همه بیشتر در معرض خطر هستند .علاوه بر این دوچرخه سوار و موتور سواران نیز به جهت تغییراتی که  سطح جاده بر عملکرد آنان میگذارد رفتارشان غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل آسیب پذیر هستند .

بر اساس قانون ایمنی راه ها و راه آهن ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه ی غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توفق وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است .

احتمال عبور عابر پیاده در محل هایی مانند خط کشی عابر پیاده ، تقاطعها ، فضاهای بین خودروهای پارک شده و یا پشت اتوبوس ها ، نزدیک مدارس و فضای بازی کودکان و نزدیک مراکز خرید بیشتر میباشد .

اگر قصد گردش از قسمت  کنار گذر تقاطع را دارید باید مراقب حرکت عابر پیاده که در حال گذر میباشد بوده و به انها اجازه ی عبور دهید .

توجه داشته باشید که موتور سواران و دوچرخه سواران برای استفاده از راه حق برابر با سایر  خودرو ها  دارند و در هنگام گردش باید فضای کافی برای آنها در نظر بگیرید .به یاد داشته باشید موتور سواران و دوچرخه سواران تعادل مناسبی نداشته و احتمال واژگونی آنها حتی در اثر باد خودرو وجود دارد .

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع میباشد ، اگر عبور نماید و راننده ایی که با سرعت مجاز در حال حرکت بوده و وسیله نیز نقص فنی نداشته است و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

هر کس که مسئول حرکت و هدایت حیوانات است هنگام عبور از عرض یا طول معابر در شب باید از علائمی نظیر فانوس ، چراغ الکتریکی ، دستانه یا راکت شب رنگ دار استفاده نماید . رانندگان موظفند با دیدن حرکت گله و رمه از سرعت خود بکاهند و در صورت لزوم تا عبور احشام توقف نمایند .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب

سوال 1 : از کنار اتومبیل های در حال پارک عبور میکنید ، متوجه میشوید توپی از داخل پیاده رو به خیابان پرتاپ میشود . چه عکس العملی از خود نشان میدهید ؟

الف : با همان سرعت عبور کنید و بوق بزنید

ب : توقف کرده و به کودک اشاره میکنید که توپ خود را بردارد

ج : از سرعت خود کاسته و اماده ی توقف برای کودکی که به دنبال توپ خواهد بود میشوید

د : با همان سرعت به رانندگی خود ادامه داده و چراغ  ها را روشن کنید .

جواب : گزینه ی  ج

 

سوال 2 : در کدام محل توقف اتومبیل موجب ایجاد خطر و مانع برای سایرین خواهد بود ؟

الف : خیابان یا کوچه ی فرعی منتهی به محل شما ، در فضای پارکینگ علامت گذاری شده ، مقابل درب ورودی ساختمان ها و منازل

ب : حریم تقاطع ها و گذر گاه ها ی عابر پیاده در پارکینگ ، خیابان یا کوچه فرعی منتهی به محل شما

ج : ایستگاه اتوبوس یا نزدیک آن ، در فضای پارکینگ علامت گذاری شده ، خیابان یا کوچه ی فرعی منتهی به محل شما

د : مقابل درب ورودی ساختمان ها و منازل ، ایستگاه اتوبوس یا نزدیک ان ، حریم تقاطع ها و گذرگاه های عابر پیاده

جواب : گزینه ی د

 

سوال 3 : هنگامی که از نزدیکی مدرسه ایی عبور میکنید ، احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی انجام میدهید ؟

الف : با بوق زدن مداوم آنان را از عبور خود آگاه میسازید

ب : قبل از ورود کودکان به سواره رو با سرعت از منطقه عبور میکنید

ج : با روشن کردن چراغ به انها هشدار میدهید

د : همیشه سرعتی مناسب داشته باشید و پیش بینی خطرات جانبی را بنمایید

جواب : گزینه ی د

 

سوال 4 : اگر عابری را ببینید که عصای  سپیدی دارد به چه معناست ؟

الف : معلول است

ب : مسن است

ج : ناشنواست

د : نابیناست

جواب : گزینه ی د

 

سوال 5 : موقعی که اتومبیل خود را پارک میکنید نبایستی ….

الف : مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید

ب : ترمز دستی را بکشید

ج : در دنده بگذارید

د : در جاده ی اصلی پارک کنید

جواب : گزینه ی الف

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوال 6 : در تقاطعی قصد گردش به سمت چپ را دارید ولی میدان دید شما به دلیل اتومبیل های در حال پارک محدود است .چه کار باید انجام دهید ؟

الف : به سرعت خارج شده اما امادگی توقف را داشته باشید

ب : توقف کرده و سپس به آرامی به جلو حرکت میکنید تا اینکه دید بهتری از موقعیت داشته باشید

ج : بوق زده و در صورتی که هیچ گونه عکس العملی ندیدید اقدام به گردش کنید

د : توقف کرده و سپس اقدام به گردش میکنید و جهت کنترل مسیر جاده ی اصلی را نگاه میکنید

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 7 : در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال حرکت هستید .قصد دارید به سمت راست گردش کنید .چه کار میکنید ؟

الف : از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطه از وی جلو بزنید

ب : در پشت سر وی به حرکت ادامه دهید تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود

ج : همجوار و موازی با دوچرخه سوار برانید و بعد از اینکه از تقاطع گذشت از او سبقت بگیرید

د : در محل تقاطع از وی جلو بزنید

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 8 : کدام مورد است که  بهنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله ی نقلیه در نظر بگیرید ؟

الف : موتور سیکلت و دوچرخه

ب : ماشین های حامل مسافر، ماشین های حامل بار

ج : ماشین های مجاور مسیله ی نقلیه ی سنگین

د : وانت و تراکتور

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 9 : چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از  موتور سوار باید فاصله ی بیشتری را رعایت نمود ؟

الف : ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد موتور را خاموش کند

ب : ممکن است موتور سوار بیش از حد معمول سرعت داشته باشد

ج :ممکن است موتور سوار به طور ناگهانی متوقف شود

د : ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد منحرف شود

جواب : گزینه ی د

 

سوال 10 : در حال رانندگی در شهر هستید .اتوبوسی در ایستگاه ایستاده است .چرا باید دقت کنید ؟

الف : ممکن است اتوبوس نقص فنی پیدا کرده باشد

ب : ممکن است اتوبوس قصد حرکت با دنده عقب را داشته باشد

ج : ممکن است عابرینی پس از پیاده شدن از اتوبوس یک دفعه جلوی اتومبیل شما ظاهر شوند

د : ممکن است اتوبوس ناگهان حرکت کند

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 11 : چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم ؟

الف : خطرات علائم را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

ب : از مناظر طبیعی استفاده نماییم

ج : در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم

د : قادر باشیم علائم را ببینیم

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 12 : چه موقع باید بیش از حد مواظب موتور سوار ها و دوچرخه سوار ها باشیم ؟

الف : در جاده های دو طرفه

ب : در محل تقاطع ها

ج : در خط کشی عابرین پیاده

د : در خیابان های یکطرفه

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 13 : کدام مورد است که باید در هنگام عبور احشام از جاده انجام دهید ؟

الف : به سرعت عبور کنید ولی ارام و بی صدا حرکت کنید

ب : به آرامی به حرکت خود ادامه دهید

ج : بوق بزنید ، چراغ بزنید

د : از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید و باید فاصله ی مناسب را نسبت به آنها حفظ کنید

جواب : گزینه ی د

 

سوال 14 : قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزادراه ها چیست ؟

الف : همیشه از سمت راست برانید مگر انکه قصد سبقت داشته باشید

ب : سعی کنید با سرعت بیشتر از 90 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید

ج : از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد

د : از باندی استفاده کنید که کمترین ترافیک را دارد

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 15 : تنها در موارد زیر میتوانید به رانندگان و عابران با چراغ بزرگ علامت دهید .

الف : جهت اعلام حضور به آنها

ب : جهت اعلام اینکه حق تقدم با شماست

ج : جهت اعلام این مسئله که دنده عقب میروید

د : جهت اعلام اینکه به آنها راه داده اید

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 16 : در حال نزدیک شدن به خط کشی عابر پیاده هستید . عابرین منتظرند تا عبور کنند .چه مواردی باید انجام دهید ؟

الف : از چراغ بزرگ جهت علامت دادن به آنها برای عبور استفاده کنید

ب : سرعت را کم کرده و آماده ی توقف در پشت خط ایست شوید

ج : با دست به آنها اشاره کنید که عبور کنند

د : تنها به افراد مسن و ناتوان اجازه عبور دهید

جواب : گزینه ی ب

برای قبولی آسان در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ بهتر است نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب زیادی را بخوانید.

منبع:

https://questions-driving-regulations.com

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *