پیشنهادهای کاراپ
پراید 132 SE مدل 1387

در تهران با قیمت 13,500,000
16 ساعت پیش
پراید 132 ساده مدل 1387

در زنجان با قیمت 12,000,000
2 روز پیش
پراید 132 ساده مدل 1389

در کرمان با قیمت 13,000,000
2 روز پیش
پراید 132 ساده مدل 1389

در رشت با قیمت 14,000,000
4 روز پیش
پراید 132 SL مدل 1383

در اراک با قیمت 12,800,000
یک هفته پیش
پراید 132 ساده مدل 1388

در کرمان با قیمت 12,700,000
یک هفته پیش
پراید 132 SL مدل 1389

در ساری با قیمت 13,300,000
یک هفته پیش
پراید 132 SX مدل 1390

در رشت با قیمت 13,900,000
یک هفته پیش
پیشنهادهای قیمت کاراپ
پراید 132 ساده مدل 1387

قیمت 11,900,000
23 ساعت پیش
پراید 132 SX مدل 1389

قیمت 14,000,000
23 ساعت پیش
پراید 132 SL مدل 1389

قیمت 13,400,000
23 ساعت پیش
پراید 132 SL مدل 1390

قیمت 13,800,000
23 ساعت پیش
پراید 132 ساده مدل 1389

قیمت 13,200,000
23 ساعت پیش
پراید 132 ساده مدل 1388

قیمت 12,500,000
23 ساعت پیش
پراید 132 EX مدل 1389

قیمت 14,000,000
23 ساعت پیش
پژو روآ G2 مدل 1389

قیمت 14,200,000
23 ساعت پیش