خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1389
1 روز پیش
کرج / قیمت: 36,000,000
پراید صبا مدل 1389
2 روز پیش
تهران / قیمت: 35,000,000
پراید صبا مدل 1387
4 روز پیش
شیراز / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1383
6 روز پیش
آمل / قیمت: 25,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 43,000,000
پراید صبا مدل 1386
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1387
چهار هفته پیش
اسلامشهر / قیمت: 28,500,000

بررسی مشخصات پراید صبا