خودروهای آگهی شده مشابه
ساینا EX مدل 1398
دو هفته پیش
رشت / قیمت: 18,000,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 52,000,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 56,500,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
اصفهان / قیمت: 15,000,000
ساینا EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 56,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 57,500,000

بررسی مشخصات ساینا EX
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو