خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1386
14 ساعت پیش
تهران / قیمت: 24,200,000
پراید صبا مدل 1387
3 روز پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1389
4 روز پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 27,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 27,000,000
پراید صبا مدل 1389
یک ماه پیش
مشهد / قیمت: 25,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 24,000,000
پژو روآ G2 مدل 1387
یک ماه پیش
رشت / قیمت: 23,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو