خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1389
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1386
دو هفته پیش
بابل / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1389
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1388
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 27,000,000
پراید صبا مدل 1387
سه هفته پیش
لاهیجان / قیمت: 27,500,000
پراید صبا مدل 1389
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 27,000,000
پراید صبا مدل 1386
چهار هفته پیش
سمنان / قیمت: 27,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو